نویسنده = - بهادر بردشیری*1، آوید پورکرم سیدگان2، مینا حسن پور2
گزارش بالینی عارضه سیالوسل غده بزاقی زیرزبانی (رانولا) در یک قلاده گربه موکوتاه اهلی

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 130-130

10.22075/jvlr.2018.3221

- بهادر بردشیری1 ، بنیامین مارامائی*2 ، محمد کاویانی2


مروری بر مراجعات کلینیکی سندرم افزایش حساسیت/بیش فعالی (Hypersensitivity Hyperactivity Syndrome)، یک اختلال رفتاری شایع در سگ ها و گربه های جوان

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 135-135

10.22075/jvlr.2018.3229

- بهادر بردشیری*1، آوید پورکرم سیدگان2، مینا حسن پور2