گزارش بالینی عارضه سیالوسل غده بزاقی زیرزبانی (رانولا) در یک قلاده گربه موکوتاه اهلی

نویسنده

چکیده

سیالوسل (Sialocele) عارضه ای است که به دنبال مسدود شدن مجرای غده بزاقی و یا نشت بزاق از دیواره بافت غده ای به بافت زیرپوستی یا زیرمخاطی رخ می دهد و متعاقبا با واکنش این بافت ها به بزاق تجمع یافته، تشدید می گردد. عوامل گوناگونی چون سنگ بزاقی، ترومای خارجی، جویدن و به دهان بردن اجسام خارجی سخت نظیر استخوان، از علل بروز این عارضه به شمار می رود. در دی ماه 1396، یک قلاده گربه نر چهار ساله از نژاد موکوتاه اهلی، با شکایت از ناتوانی حیوان در خوردن غذا و ریزش بزاق به کلینیک ارجاع گردید. در معاینه بالینی، تورمی یک طرفه در ناحیه زیرزبانی، مشاهده شد. به منظور ارزیابی ماهیت محتوای ناحیه متورم، نسبت به بزل از آن اقدام گردید. بررسی سیتولوژیک ترشحات بزل شده، عارضه سیالوسل را تائید نمود. به منظور برطرف نمودن عارضه، غده بزاقی مذکور با استفاده از تکنیک Marsupialization تحت جراحی قرار گرفت. در این روش، مدخلی در غده ایجاد می شود که بزاق از آن طریق به فضای زیرزبانی تخلیه شود و از تجمع آن در بافت زیرمخاطی جلوگیری شود. این روش جایگزینی برای برداشت کلی غده بزاقی به شمار می رود، اگرچه ممکن در اثر تشکیل بافت فیبروزی در مدخل ایجاد شده، نیاز به مداخله مجدد باشد. گربه مذکور تا یک ماه پس از جراحی، نشانه ای از عود عارضه را نشان نداد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -