نویسنده = - رضا آقائی1، سینا جمالی2،سید مجتبی حسینی کاکلکی*2
بررسی آناتومیکی مغز ماهی اسکار (ASTRONOTUS OCELLATUS)

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 130-130

10.22075/jvlr.2018.3220

- رضا آقائی1، سینا جمالی*2،سید مجتبی حسینی کاکلکی2


بررسی آناتومیکی مغز ماهی دیسکاس (Symphysodon)

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 134-134

10.22075/jvlr.2018.3228

- رضا آقائی1، سینا جمالی2،سید مجتبی حسینی کاکلکی*2