نویسنده = ������ ����������1�� �������� �������������� ����������2���������� ���������� ������*2�� -
بررسی مورفولوژیکی و هیستولوژیکی کبد و پانکراس ماهی اسکار(ASTRONOTUS OCELLATUS)

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 128-128

10.22075/jvlr.2018.3217

- رضا آقائی1، سهیل باقریان زکریا*2،هادی صابری بدر2


بررسی مورفولوژیکی و هیستولوژیکی طحال ماهی اسکار(ASTRONOTUS OCELLATUS)

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 129-129

10.22075/jvlr.2018.3218

- رضا آقائی1، سهیل باقریان زکریا2،هادی صابری بدر*2