نویسنده = رضا آقائی1، سهیل باقریان زکریا*2،هادی صابری بدر2، -
تعداد مقالات: 2
1. بررسی مورفولوژیکی و هیستولوژیکی طحال ماهی اسکار(ASTRONOTUS OCELLATUS)

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 129-129

- رضا آقائی1، سهیل باقریان زکریا2،هادی صابری بدر*2


2. بررسی مورفولوژیکی و هیستولوژیکی کبد و پانکراس ماهی اسکار(ASTRONOTUS OCELLATUS)

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 128-128

- رضا آقائی1، سهیل باقریان زکریا*2،هادی صابری بدر2