نویسنده = ���� ���������� �������������� ������������
بررسی کاربردی پیشگیری و درمان سندرم آسیت درگله های پرورش طیور گوشتی

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 118-118

10.22075/jvlr.2018.3196

- فرامرز گل محمدی شاهرخی*1، معین ربیعی وزیری2


بررسی رفتارشناسی، تغذیه، سلامت و بیماری های طوطی خاکستری آفریقایی

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 118-118

10.22075/jvlr.2018.3197

- فرامرز گل محمدی شاهرخی* 1 ، معین ربیعی وزیری2


بیماری کولیت روده همراه با بررسی علت، نشانه، اصول تشخیص و درمان در دام های کوچک

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 181-181

10.22075/jvlr.2018.3413

فرامرز گل محمدی شاهرخی