نویسنده = - فرهنگ ساسانی1، محیا لاله پور*2
گزارش هیستوپاتولوژی یک مورد کومدوکارسینوما در غده پستانی سگ

دوره 11، ویژه نامه شماره 3 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، مرداد 1398، صفحه 114-114

10.22075/jvlr.2018.3189

- فرهنگ ساسانی1، محیا لاله پور*2


گزارش هیستوپاتولوژی یک مورد کارسینوم توپر در غده پستانی سگ

دوره 11، ویژه نامه شماره 3 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، مرداد 1398، صفحه 115-115

10.22075/jvlr.2018.3190

- فرهنگ ساسانی1، شهاب الدین صافی2، محیا لاله پور*3، دیبا گلچین4