نویسنده = فرهنگ ساسانی1، محیا لاله پور*2، -
تعداد مقالات: 2
1. گزارش هیستوپاتولوژی یک مورد کومدوکارسینوما در غده پستانی سگ

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 114-114

- فرهنگ ساسانی1، محیا لاله پور*2


2. گزارش هیستوپاتولوژی یک مورد کارسینوم توپر در غده پستانی سگ

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 115-115

- فرهنگ ساسانی1، شهاب الدین صافی2، محیا لاله پور*3، دیبا گلچین4