نویسنده = - علی رضائی1، محسن عزیزی لله لو2* ، سید اصغر زاهد3
ارزیابی آلودگی به بروسلا آبورتوس در شیر گاومیش های شهر تبریز به روش الایزا

دوره 11، ویژه نامه شماره 3 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، مرداد 1398، صفحه 109-109

- محسن عزیزی لله لو*1، خسرو محمدی2، محمد علی زحمتی3، مهدی منصوری4


گزارش یک مورد سارکوئید پیشرفته و منتشر در اسکروتوم یک رأس قاطر

دوره 11، ویژه نامه شماره 3 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، مرداد 1398، صفحه 109-109

- علی رضائی1، محسن عزیزی لله لو2* ، سید اصغر زاهد3