نویسنده = محسن عزیزی لله لو*1، خسرو محمدی2، محمد علی زحمتی3، مهدی منصوری4، -
تعداد مقالات: 2
1. گزارش یک مورد سارکوئید پیشرفته و منتشر در اسکروتوم یک رأس قاطر

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 109-109

- علی رضائی1، محسن عزیزی لله لو2* ، سید اصغر زاهد3


2. ارزیابی آلودگی به بروسلا آبورتوس در شیر گاومیش های شهر تبریز به روش الایزا

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 109-109

- محسن عزیزی لله لو*1، خسرو محمدی2، محمد علی زحمتی3، مهدی منصوری4