نویسنده = - فرج الله ادیب هاشمی1 ، میلاد کاشانی راد *2 ، شهاب رمضانپور3
گزارش یک نمونه تومور مرکب سرطانی در یک قلاده سگ بومی (Case report)

دوره 11، ویژه نامه شماره 3 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، مرداد 1398، صفحه 105-105

10.22075/jvlr.2018.3171

- فرج الله ادیب هاشمی1 ، میلاد کاشانی راد *2 ، شهاب رمضانپور3


گزارش یک نمونه تومور بدخیم پستانی (کارسینوما) در یک قلاده سگ ماده

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 177-177

10.22075/jvlr.2018.3372

میلاد کاشانی راد