نویسنده = - فرج الله ادیب هاشمی1 ، میلاد کاشانی راد *2 ، شهاب رمضانپور3
تعداد مقالات: 2
1. گزارش یک نمونه تومور بدخیم پستانی (کارسینوما) در یک قلاده سگ ماده

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 177-177

میلاد کاشانی راد


2. گزارش یک نمونه تومور مرکب سرطانی در یک قلاده سگ بومی (Case report)

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 105-105

- فرج الله ادیب هاشمی1 ، میلاد کاشانی راد *2 ، شهاب رمضانپور3