نویسنده = عاطفه فتحی1 ، رضا نبوی*،2 ، وحید نعمان3، علی سارانی4، -
تعداد مقالات: 2
1. بررسی مولکولی میزان شیوع آناپلاسما در گاوهای منطقه سیستان

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 88-88

- عاطفه فتحی1 ، رضا نبوی*،2 ، وحید نعمان3، علی سارانی4


2. گزارش بیماری بابزیوز با روش مولکولی در گاوهای منطقه سیستان

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 163-163

- رضا نبوی