نویسنده = سعیده نعیمی
تحلیلی بر داروهای موثر بر اختلال خود زنی در میمون های رزوس

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 192-192

10.22075/jvlr.2018.3554

بنیامین بکائیان؛ سعیده نعیمی


کاربرد ضد سرطانی شیر شتر : مروری بر مطالعات اخیر

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 192-192

10.22075/jvlr.2018.3555

فرشته عرب؛ سعیده نعیمی