نویسنده = سعیده نعیمی
تعداد مقالات: 2
1. کاربرد ضد سرطانی شیر شتر : مروری بر مطالعات اخیر

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 192-192

فرشته عرب؛ سعیده نعیمی


2. تحلیلی بر داروهای موثر بر اختلال خود زنی در میمون های رزوس

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 192-192

بنیامین بکائیان؛ سعیده نعیمی