نویسنده = سارا مهدیزاده
تعداد مقالات: 2
1. بررسی فلور قارچی خارجی پوست و آبشش قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss) در شهرستان شاهرود

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398

زهرا علیجانپور؛ سارا مهدیزاده؛ محمدرضا سلیمی بجستانی


2. مطالعه آلودگی انگلی پوست و آبشش کپورماهیان دندان دار زنده زا(Poecilliid)

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 5-12

سارا مهدی زاده مود؛ محمد رضا سلیمی بجستانی