نویسنده = سعید حسین زاده3، رضا خرمی4، سید شهرام شکرفروش5،
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تعداد سلول های سوماتیک در شیر مخزن برخی از گاوداری های استان فارس

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 237-237

سعید حسین زاده3، رضا خرمی4، سید شهرام شکرفروش5