نویسنده = پانتهآ اردهالی1 * بهنام مشگی2،
تعداد مقالات: 1
1. تنوع الگوی پروتئینهای بدنی دیکروسلیوم دندریتیکم در نشخوارکنندگان ایران

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 216-216

پانتهآ اردهالی1 * بهنام مشگی2