نویسنده = مهران پرتوی1، محسن حمیدی1 ، فاضل حمیدی1، ایمان بلوچی1،
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آلودگی های فارم مرغ تخم گذار شهرستان به جرب

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 187-187

حسین گلیوری1 ، هادی حق بین نظر پاک2 ، سیاوش اسدی1؛ مهران پرتوی1، محسن حمیدی1 ، فاضل حمیدی1، ایمان بلوچی1