نویسنده = بهمن مصلی نژاد1 علیرضا غدیری1 سعاد بشیری2،
تعداد مقالات: 1
1. گزارش هیپوتیروئیدیسم در یک قلاده سگ نژاد باکسر

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 177-177

بهمن مصلی نژاد1 علیرضا غدیری1 سعاد بشیری2