نویسنده = پیمان محمدی*1، بهرام شجاعدوست2، محمد سلطانی1،
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عیار سرمی ماکیان تخمگذار بر علیه بیماری برونشیت عفونی پیش از آغاز تخمگذاری

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 149-149

پیمان محمدی*1، بهرام شجاعدوست2، محمد سلطانی1