نویسنده = سارا مهدی زاده مود1، نگار یاریان2*،
تعداد مقالات: 1
1. انگل های خارجی جداسازی شده از شارک نقره ای(Balantiocheilos melanopterus) درشهرستان سمنان

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 146-146

سارا مهدی زاده مود1، نگار یاریان2*