نویسنده = سید سبحان عمادی جمالی1*،کیوان مدانلو جویباری2، مهدی منصوری3،
تعداد مقالات: 1
1. بررسی قارچ های درماتوفیت و ساپروفیت جدا شده از سگها در شهرهای ایوانکی و جویبار

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 97-97

سید سبحان عمادی جمالی1*،کیوان مدانلو جویباری2، مهدی منصوری3