نویسنده = فهیمه باقری امیری1،4، حمید لیریایی1، منیژه یوسفی بهزادی1،
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شیوع سرمی تب کیو در دام های استان مازندران

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 83-83

احسان مصطفوی1، صابر اسمعیلی*1، مهین شاه دردی زاده2، هادی محمودی3؛ فهیمه باقری امیری1،4، حمید لیریایی1، منیژه یوسفی بهزادی1