نویسنده = علی لوئی منفرد1، لیلی هواسی2*،
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه اثرات نانوذرات نقره بر روی ساختار تشریحی و بافت شناسی جفت و میزان زنده مانی نوزادان موش سوری

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 213-213

علی لویی منفرد1، سید احسان رحمانی*2، پژمان مرتضوی2، رضا هوشمندفر1