نویسنده = فرهنگ ساسانی،
تعداد مقالات: 1
1. پاتوفیزیولوژی نارسایی حاد و مزمن کلیه

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 39-40

فرهنگ ساسانی