نویسنده = خوش کام، مطهره
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تغییرات میزان کلسیم سرم خون در گله های گاو اطراف شهرستان کرمان

دوره 1، شماره 1، پاییز 1388، صفحه 61-68

علی اصغر مظفری؛ مطهره خوش کام؛ مریم طالبیان