نویسنده = فمی زاغرمی، محمود
تعداد مقالات: 1
1. بیماری های زئونوز در دانشجویان دامپزشکی: گزارش یک مورد درماتوفیتوز

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 183-183

محمود فمی زاغرمی