نویسنده = قاسمی، آوا
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر اثر داروهای آنتی هیستامینی بر تابلوی الکتروکاردیوگرام

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 174-174

آوا قاسمی