نویسنده = نسیم کاردان1،*،فاطمه سادات میرمهدی2،بهار شمشادی3، -
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان و تعداد انگل لرنه آ در ماهیان زینتی و آکواریومی شهر تهران

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 127-127

- نسیم کاردان1،*،فاطمه سادات میرمهدی2،بهار شمشادی3