نویسنده = آرمین معتمدی *،1 ، دکتر پیمان کیهانی 2 ، دکتر حسن ممتاز 3، -
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ملکولی آلودگی با نئوسپورا کنینوم درسگ های استان اصفهان

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 114-114

- آرمین معتمدی *،1 ، دکتر پیمان کیهانی 2 ، دکتر حسن ممتاز 3