نویسنده = ملیکا معزی فر1 *، مرتضی زنده دل2، -
تعداد مقالات: 1
1. تاثیرتجویز حاد و مزمن دوکوزاهگزاانوئیک اسید به موشهای سوری مقاوم به داروهای ضد صرع در مدل صرعی شش هرتز

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 98-98

- ملیکا معزی فر1 *، مرتضی زنده دل2