تعیین ظرفیت کل آنتی اکسیدانی پلاسما درگاوهای مبتلا به ورم پستان تحت بالینی

نویسندگان

انتهای کمربندی کرم نسب- خیابان دانشگاه- دانشگاه آزاد واحد بهبهان- گروه دامپزشکی

چکیده

خلاصه ورم پستان، واکنش التهابی غدد پستانی در نتیجه هجوم پاتوژن هاست، که با تغییرات پاتولوژیکی در بافت پستان، افزایش سلول های سوماتیک و تغییرات فیزیکی، شیمیایی و میکروبی در شیر مشخص می شود. هدف از مطالعه حاضر تعیین وضعیت کل آنتی اکسیدان پلاسما درگاوهای مبتلا به ورم پستان تحت بالینی در مقایسه با گاوهای سالم است. نمونه های شیر و خون هپارینه از 45 گاو سالم و 45 گاو شیری مبتلا به تورم پستان تحت بالینی شهرستان بهبهان جمع آوری شد. نتایج نشان داد که بیشترین باکتری جدا شده از موارد ورم پستان تحت بالینی استافیلوکوکوس ارئوس است. بین میزان وضعیت کل آنتی اکسیدان پلاسما در گروه های مورد مطالعه، اختلاف معنی داری مشاهده نشد(P>0.05). همبستگی بین تعداد سلول های سوماتیک و وضعیت کل آنتی اکسیدان منفی و معنی دار است (P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of plasma Total Antioxidant Capacity (TAC) in cows with sub clinical mastitis

چکیده [English]

AbstractMastitis is the inflammatory reaction of the udder to invading pathogens, characterized by pathological changes in the mammary tissue, an increase in the number of somatic cells, physical, chemical and microbiological changes in the milk. The objective of the present study was to determine plasma, total antioxidant status in the cows with subclinical mastitis and healthy cows. Milk and heparinized blood samples were collected from 45 normal cows and 45 cows with subclinical mastitis from dairy cattle in khouzestan province, Behbahan, Iran. The result showed that the most dominant isolated bacterium from subclinical mastitis samples was staphylococcus aureus (N=17). No significant difference (P>0.05) was shown between plasma TAS concentrations in the studied groups. The correlation between SCC and total antioxidant status was negative and significant (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioxidant
  • Plasma
  • Subclinical mastitis
  • Cattle