فهرست مطالب

10.22075/jvlr.2017.830

چکیده

    فهرست مطالب   77   شرایط پذیرش و نگارش مقالات   81   کاربرد روش ‌ های زیست مولکولی در تشخیص کرم ‌ ها و آلودگی ‌ های کرمی ایران   جالوسیان، ف . ، مشگی، ب . ، اسلامی، ع . ، سلیمی بجستانی، م . ر .   91   طراحی و به کارگیری تکنیک Semi-Nested PCR برای شناسایی تیلریا آنولاتا و تیلریا اورینتالیس در گاو   قائمی، پ . ، شایان، پ . ، حقوقی راد، ن . ، اکرت، ب .   103   اولین گزارش در باره تشخیص میازیس در لاک پشت مهمیزدار (Testudo graeca) در ایران   احمدی آرا، ع . ، رجبلو، م . ، نبیان، ص .   109   اثر سولفات مس و فرمالین بر پارامترهای خونی ماهی بنی   یادگار، ن . ، جواهری بابلی، م . ، ستاری، ا . ، سلاطی، ا . پ .   117   اندازه گیری و مقایسه ترکیب شیمیایی ماهیچه دو گونه میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei) و میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus) پرورشی ایران   عسکری ساری، ا . ، ولایت زاده، م .   125   تعیین ظرفیت کل آنتی اکسیدانی پلاسما درگاوهای مبتلا به ورم پستان تحت بالینی   قاسمیان، ا . ، سلیمی بجستانی، م . ر .   135   بهینه سازی آزمایش های ارزیابی اسپرم های منجمد گاو   محمدی، ق . ، مهدیون، ح . ، گورانی نژاد، س . ، خواجه، غ . ، مشکورزاده، م .

عنوان مقاله [English]

content

چکیده [English]

 content    Instruction to authors     77   Application of molecular biology in diagnosis of helminth and helminth infections in Iran  Jalosian , F ., Meshgi , B .*, Eslami , A ., Salimi - Bajestani , M . R .   81  Design and Usage of Semi - Nested PCR Technique for Detection of Theielria annulata and Theileria orientalis in Cattle  Ghaemi , P .*, Shayan , P ., Hoghooghi - Rad , N ., Eckert , B .   91   The first report of Myiasis in Testudo graeca in Iran  Ahmadiara , E ., Rajabloo , M ., Nabian , S .*   103   Effects of Copper sulfate and formalin on hematological parameters of Barbus sharpeyi   Yadgar , N .*, Javaheri - Baboli , M ., Sattari , A ., Salati , A . P .   109  Comparative study on the chemical composition of muscles of cultured white leg shrimp ( Litopenaeus vannamei ) and Indian white shrimp ( Fenneropenaeus indicus ) in Iran  Askary Sary , A ., Velayatzadeh , M .*   117   Determination of plasma Total Antioxidant Capacity ( TAC ) in cows with sub clinical mastitis  Ghasemian , O .*, Salimi - Bejestani , M . R .   125   Modified methods for evaluation of bull frozen - thawed sperm   Mohammadi , G .*, Mahdion , H ., Gooraninejad , S ., Khadjeh , Gh ., Mashkourzadeh M .   135