شرایط پذیرش و نگارش مقالات

10.22075/jvlr.2017.829

چکیده

شرایط پذیرش و نگارش مقالاتمجله دامپزشکی و آزمایشگاه، از این پس بصورت دو فصلنامه و به منظور انتشار نتایج پژوهش‌های کاربردی و بنیادی در زمینه­ های مختلف علوم آزمایشگاهی منتشر می شود. این دو فصلنامه آماده دریافت مقالات پژوهشی اصلی (Original articles)، مقالات کوتاه علمی (Short communications)، گزارشات موردی (Case report)، نامه به سردبیر (Letter to editor) و مقالات تحلیلی (Review articles) می باشد. 1- نویسنده و نویسندگان موظفند همراه با مقاله، نامه تأییدیه مبنی بر عدم ارسال هم ­ زمان مقاله برای سایر مجلات و عدم انتشار کامل و یا بخشی از آن در سایر مجلات، ضمیمه نمایند. 2- نویسنده و یا نویسندگان، مسؤول صحت مطالب نوشته شده در مقاله خود هستند. 3- استفاده از مطالب مجله با ذکر منبع بلامانع است. 4- هیأت تحریریه در قبول، رد، تغییر در متن و خلاصه کردن مقاله به صورت گزارش کوتاه، مختار است. 4- مدارک دریافت شده در رابطه با مقاله، به نویسنده و یا نویسندگان عودت نخواهد شد. 5- مقالات پذیرفته شده بر حسب تاریخ دریافت، پس از داوری و اعلام پذیرش منتشر خواهند شد. روش تهیه مقاله: 1- مقالات باید در کاغذ A 4 با رعایت 2 سانتی ‌ متر فاصله بین سطرها و 3 سانتی ‌ متر در حاشیه و با نرم افزار 2007 - 2003 WORD تایپ شود. 2- ارسال مقاله به دو صورت امکان پذیر می باشد: الف: مقالات باید در 4 نسخه و همراه با لوح فشرده حاوی مقاله، به طوری که یک نسخه با مشخصات کامل نویسندگان و سه نسخه بدون نام و نشانی نویسندگان باشد، به آدرس پستی مجله و یا به صورت پیوست از طریق پست الکترونیکی به آدرس الکترونیکی مجله ارسال گردد. ب: ابتدا نویسنده مقاله در سامانه نشریات دانشگاه سمنان به آدرس اینترنتی / http :// journals . semnan . ac . ir / jvml ثبت نام نموده و نوشتارها و مقالات خود را بصورت on - Line ارسال می نماید. در صورت ارسال مقاله بصورت On - Line نویسنده مسئول می تواند کلیه مراحل بررسی، داوری، ... مقاله خودرا در سامانه مجله مشاهده نماید. لذا در صورت امکان از ارسال مقالات به آدرس پستی خودداری نمائید، عکس ها و نمودارهای به کار رفته به صورت جداگانه در قالب فایل TIFF یا JPEG ارسال گردد.لطفا در هنگام اسکن تصاویر dpi حداقل 300 باشد. 3- مقالات اصیل و گزارشات کوتاه علمی باید حاوی عنوان، نام نویسنده و یا نویسندگان، نشانی محل کار آن ها، خلاصه فارسی و خلاصه انگلیسی (حداکثر 200 کلمه)، کلید واژه ‌ های فارسی و انگلیسی (3- 5 کلمه)، مقدمه، مواد و روش ­ ها، نتایج، بحث، تشکر و قدردانی و فهرست منابع مورد استفاده بوده، حداکثر در 15 صفحه تهیه شده باشد. 4- صفحه اول مقاله باید شامل عنوان مقاله، نام نویسنده و یا نویسندگان و نشانی محل کار نویسندگان باشد. همچنین مشخصات نویسنده مسؤول با ستاره مشخص شده و همراه با نشانی کامل، شماره تلفن ثابت و همراه، شماره نمابر و آدرس الکترونیکی ارسال گردد. 5- خلاصه فارسی و خلاصه انگلیسی باید دقیقاً مطابق با یکدیگر بوده و اهداف، مواد و روش ‌ ها، نتایج، نتیجه ‌ گیری و کلید واژه ‌ های فارسی و انگلیسی را در بر بگیرد. 6- مقدمه، باید شامل مروری بر کارهای انجام شده و ارائه هدف موردنظر نویسنده باشد. 7- مواد و روش ­ ها، باید حاوی کلیه اطلاعات مربوط به تعداد نمونه ­ های مورد استفاده (از جمله حیوانات)، وسایل مورد استفاده و روش ­ های به کار برده شده باشد. در انجام فعالیت ­ های پژوهشی مربوط به موضوع مقاله، باید اصول پژوهشی رعایت شده و تأییدیه کمیته اخلاق مؤسسه مربوطه در رابطه با موضوعاتی که روی حیوان و انسان صورت گرفته است نیز ضمیمه گردد. 8- نتایج؛ در این بخش باید یافته ­ ها به روش مناسب و قابل استفاده به صورت متن، جدول ­ ها، اشکال و تفسیر آن ها ارائه شده و از تکرار آن ها در متن خودداری شود. 9 - بحث؛ نتایج به دست آمده از تحقیق در این بخش باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با سایر اطلاعات موجود علمی در این زمینه در ایران و دنیا مقایسه شود. 10- جدول ­ ها، نمودارها و اشکال باید در صفحات جداگانه همراه با زیرنویس و بر حسب شماره داده شده در متن قرار گیرد و جای آن ها در متن مشخص گردد. 11- در صورت استفاده از مخفف ‌ ها و نشانه ­ ها، یک بار مشروح آن ها به طور کامل در اولین استفاده در متن نوشته شده از بکار بردن مجدد آنها در عنوان مقاله و خلاصه مقاله خودداری گردد. 12- ذکر منابع در متن: اگر مقاله یک نویسنده داشته باشد به صورت «اسلامی، 1389» و اگر نویسندگان دو نفر باشند به صورت «یوسفی و گیلانپور، 1382»، و بیش از دو نویسنده به صورت «سلیمی و همکاران، 1386» با رعایت نقطه ­ گذاری ­ های لازم نوشته شود. در صورتی که یک مطلب در دو منبع متفاوت آمده باشد، مشخصات هر دو منبع به ترتیب حروف الفبا در یک پرانتز ذکرگردد (اسلامی و همکاران، 1388؛ تاج ‌ بخش و نادعلیان، 1357). در صورتی که منبع مورد استفاده به زبان انگلیسی باشد بایستی ضمن رعایت موارد فوق اسم نویسنده به زبان انگلیسی در متن آورده شده و کلمه همکاران و سال به فارسی نوشته شود ( Nazifi و همکاران، 1998). 13- لیست منابع: این قسمت باید حاوی عنوان و آدرس کلیه مقالات، کتاب ­ ها و یا بخشی از آن ها، پایان ­ نامه ­ های معتبر و منابع اخذ شده از اینترنت بوده و بر حسب حروف الفبا و در ابتدا منابع فارسی و سپس منابع انگلیسی به شرح زیر ذکر شوند. مقالات فارسی: نام خانوادگی نویسنده (گان) و حرف اول نام نویسنده (گان)، سال انتشار، عنوان مقاله، نام نشریه، شماره مجلد و شماره صفحات. مانند: اسلامی، ع.؛ فیروزوند، ی.؛ بکائی، س.؛ رونقی، ه. 1388. بررسی رابطه بین تعداد کرم بالغ و تعداد تخم در گرم مدفوع گوسفندان آلوده به دیکروسلیوم دندریتیکوم. مجله دامپزشکی و آزمایشگاه. 1(1) ، 9-16. مقالات خارجی: Nazifi, S., Rezakhani, A., Gheisari, H.R. 1998. Physical, biochemical and cytologic properties of blood and synovial fluid in clinically normal adult camel (Camelus dromedarius). Journal of Veterinary Medicine A. 45 , 155- 160. کتاب: نام خانوادگی نویسنده (گان) و حرف اول نام نویسنده (گان)، سال انتشار، عنوان کتاب، نوبت چاپ، ناشر کتاب، آدرس ناشر. شماره صفحات مورد استفاده. مانند ارفع، ف. 1388 کرم شناسی پزشکی. چاپ اول، انتشارات خسروی تهران، تهران، ایران. 78-79 . Baro, E. J., Fenegold, S. M. 1990. Diagnostic Microbiology, 3rd ed. Mosby Company London, UK. 331-351. پایان ­ نامه: نام خانوادگی نویسنده و حرف اول نام نویسنده، سال ارائه، عنوان پایان نامه، نام مؤسسه محل ارائه. مانند جبلی جوان ، ا. 1384. ارزیابی روش PCR جهت تشخیص سالمونلا انتریکا سرووار آبورتوس اوویس. پایان نامه دکترای عمومی دامپزشکی. دانشگاه تهران، تهران، ایران. Salimi-Bejestani, M. R. 2004. Epidemiology and immunodiagnosis of Fasciola hepatica infection in cattle. PhD Thesis, University of Liverpool, Liverpool, UK. ذکر منبع از اینترنت: مولف و یا نویسنده، عنوان، سال، آدرس تارنما و تاریخ دقیق استفاده از منبع مربوطه. Foley, K.M. 2001. Improving palliative care for cancer. Washington: National Academy Press. Available from: http://www.nap.edu/books/0309074029/html/ 14- مقالات مروری: این نوع مقالات باید حداقل دارای سه منبع از نویسنده اول و 20 منبع از سایر محققین باشد و شامل کلیات، تاریخچه، روش ‌ های کلی مطالعات انجام شده، بحث، نتیجه ‌ گیری، منابع و پیشنهادها باشد. *مقالات و سایر مکاتبات به آدرس پستی زیر ارسال گردد: سردبیر مجله دامپزشکی و آزمایشگاه سمنان، دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان، دفتر مجله دامپزشکی و آزمایشگاه، صندوق پستی363 – 35195 تلفن: 3 -02323664891، فاکس: 02323664894 پست الکترونیکی و سامانه مجله: jvml @ semnan . ac . ir http :// journals . semnan . ac . ir / jvml