بررسی اثرضد میکروبی و هم افزایی آنتی بیوتیک اریترومایسین و داروی گیاهی تجاری با مواد موثره آویشن باغی، شیرین بیان و انیسون بر باکتری سالمونلا تیفی موریوم در جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه زیست فناوری میکروبی، دانشکده بیوفناوری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان

3 علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

سالمونلا‌تیفی‌موریوم یکی از عوامل اصلی مسمومیت‌غذایی در انسان با منشا حیوانی است. استفاده طولانی مدت و بی‌رویه از آنتی‌بیوتیک‌ها منجر به ایجاد سویه‌های پاتوژن مقاوم به دارو شده است. لذا جایگزین کردن مواد کم‌ضرر از جمله گیاهان‌دارویی ضروری به‌نظر می‌رسد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر ضدمیکروبی و هم‌افزایی اریترومایسین و داروی‌گیاهی کالیک® که شامل مواد موثره آویشن‌باغی، شیرین‌بیان و انیسون است به‌منظور کاهش عفونت سالمونلاتیفی‌موریوم در جوجه‌‌های گوشتی انجام شد.40 جوجه یک‌ روزه راس 308 با سویه استاندارد سالمونلا‌تیفی‌موریوم القا عفونت و در سه گروه درمان و گروه کنترل منفی تقسیم شدند و در روزهای چهار و دوازده پس از انجام مرگ با ترحم از طریق روش شمارش‌کلنی در بافت کبد و طحال مورد بررسی قرار گرفتند.بیشترین میزان باکتری در گروه کنترل مشاهده شد. پس از آن بیشترین میزان باکتری در گروه کالیک و گروه اریترومایسین اختصاص داشت که میزان اختلاف بین این دو گروه معنی‌دار نبود و کمترین میزان باکتری در گروه درمان هم‌زمان با کالیک و اریترومایسین اختصاص داشت که با گروه‌های دیگر اختلاف معنی‌داری داشت. کالیک در کاهش عفونت سالمونلاتیفی‌موریوم موثر می‌باشد و کالیک و اریترومایسین بهترین روش مقابله در باکتری سالمونلا‌تیفی‌موریوم در مطالعه حاضر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Survey the Antimicrobial and Synergistic Effect of the Antibiotic Erythromycin and Commercial Herbal Medicine with Active Ingredients of Thymus vulgaris, Glycyrrhiza glabra and Anise pimpinella on Salmonella Typhimurium Bacteria in Broilers

نویسندگان [English]

  • maedeh taji 1
  • Hamid Staji 2
  • sahar Ghaffarikhaligh 2
  • Seyedhesamodin Emadichashmi 3
1 Master's student, Department of Microbial Biotechnology, Faculty of Biotechnology, Semnan University, Semnan, Iran
2 Semnan university
3 Clinical Science ,veterinary faculty, semnan university, semnan, Iran
چکیده [English]

Salmonella typhimurium is one of the main causes of food poisoning in humans of animal origin. Long-term and indiscriminate use of antibiotics has led to the development of drug-resistant pathogen strains. Therefore, it seems necessary to replace less harmful substances including medicinal plants.
The present study was conducted with the aim of investigating the antimicrobial and synergistic effect of the erythromycin and Culic®, which includes active ingredients of thyme, licorice, and anise, in order to reduce infection of S. typhimurium in broilers.
40 one-day-old Ross 308 chickens were infected with the standard strain of S. typhimurium and were divided into three treatment groups and a negative control group, and on the fourth and twelfth days after euthanasia, they were examined by colony counting method.
The highest bacterial load was observed in the control group. After that, the highest bacterial load was assigned to the culic group and erythromycin group. Finally, the lowest bacterial load was assigned to the treatment group with culic and erythromycin, which was significantly different from other groups.
Culic is effective in reducing S. typhimurium infection, and culic and erythromycin are the best methods of dealing with S. typhimurium in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thymus vulgaris
  • Erythromycin
  • Broiler
  • Salmonella typhimurium
  • Glycyrrhiza glabra