تشخیص آزمایشگاهی عفونت های کرم ابریشم نوغان داری های استان گیلان

نویسندگان

چکیده

  خلاصه   تا کنون بررسی جامعی در باره بیماری های کرم ابریشم استان های مختلف کشور ارائه نشده است.نظر به اینکه استان گیلان بزرگترین مرکز نوغان داری ایران است. بررسی و تشخیص آزمایشگاهی بیماری های کرم ابریشم این استان جهت اعمال اقدامات پیشگیری کننده ضروری می باشد.   در این بررسی با روش نمونه گیری تصادفی و از نود و دو نوغان داری استان گیلان نوزادهای بیمار و مرده جمع آوری شدند.نمونه ها با روش های متداول تشخیص انگلی،ویروسی،کشت باکتریایی و قارچی و آزمایش های تکمیلی بیوشیمیایی، آزمایش یک قطره اسید و رنگ آمیزی اختصاصی مورد بررسی قرار گرفتند. و عوامل مختلف بیماری زا جداسازی گردید.   در هیچ یک از نوغان داری ها بیماری پبرین مشاهده نشد، اگر چه از هشت در صد از نوغان داری ها آلودگی به اسپور میکروسپوریدیایی غیر پبرین جدا شد. آلودگی های ویروسی از نوع گراسری یا پلی هدروزیس هسته ای در بیست و نه نوغان داری (5 /1 3 %) تشخیص داده شد. الودگی با عوامل باکتریایی بیش از سایر اجرام بود و هشتاد وهشت نو غان داری (6/5 9 %) مبتلا به استافیلوکوک طلایی و سفید که از عوامل سپتی سمی کرم ابریشم محسوب می شوند،بودند. همچنین بیست وشش نوغان داری ( 2/ 28 %) آلوده به عفونت های قارچی بودندکه از آن میان، 5/11% مربوط به قارچ آسپرژیلوس فومیگاتوس و 8/3% مربوط به قارچ بیوریا بزیانا یا موسکاردین قرمز از عوامل اختصاصی عفونت های قارچی کرم ابریشم بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Isolation of pathogenic agents of silkworms and some its pathological aspectsin Guilan province

نویسندگان [English]

  • Sedigheh Nabian
  • Fakhri Iranmanesh
  • Ali Reza Khosravi
  • Taghi Zahraei-Salehi
  • Mostafa Moradi
چکیده [English]

Abstract  There is a lack of Survey of silkworm diseases in Iran. Guilan province is the largest industry center sericulture in Iran. It seemed that study of sericultuers diseases in this province is necessary for prevention of diseases and decreasing the related economic loss.   Specimens including sick and dead larves were collected from 92 sericultuers of Guilan province randomly, in spring 1385. Samples were tested for parasitic , viral, bacterial and fungal agents, using complementary tests including biochemical tests and specific staining.  Using direct microscopic examination, in wet mount prepared from intestine wall, protozoa spores belong to Microsporidia phylum were observed in eight sericultuers which was not Nosema bombysis. Many polyhedra forms in hemolynph ,were diagnosed as the agent of Polyhedrosis or Grasserie disease( NPV) in %31.5 of sericultuers . The most important prevalent infection was bacterial agents including: Staphylococcus aureus, and S.epidermidis as septicemia diseases in %95/6 of sericultuers. Fungal agents were diagnosed in 26 of sericultuers (%28/2) containing: Aspergillus fumigatous ( %11/5) and Beauveria bassiana or Red Muscardin in %3/8 of sericultuers.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: infection
  • Silkworm
  • Guilan