تشخیص آناپلاسما اوویس بر اساس ژن 16S rRNA با روش PCR-RFLPدر گوسفندان قسمت مرکزی ایران

نویسندگان

چکیده

  خلاصه:  واکنش زنجیره ای پلیمراز یکی از اختصاصی ترین روش های تشخیص تفریقی گونه های آناپلاسما می باشد . واکنش زنجیره ای پلیمراز بر اساس ژن 16S rRNA می تواند گونه های جنس آناپلاسما را از یکدیگر تفریق نماید ولی توالی نوکلئوتیدی ژن 16S rRNA در آناپلاسما اوویس بسیار شبیه به آناپلاسما مارجیناله می باشد(9/99%تا 2/99%) و طراحی آغازگرهای اختصاصی برای تکثیر این دو گونه غیر ممکن است.   گوسفند و بز می توانند با آناپلاسما اوویس و آناپلاسما مارجیناله آلوده شوند، بنابراین هدف مطالعه حاضر طراحی و بکارگیری آزمون PCR-RFLP در تشخیص اختصاصی گونه های مذکور بر اساس ژن 16S rRNA در گوسفند و بز می باشد. در این مطالعه 150 نمونه خون و اسمیر خونی از گوسفندان بدون علایم بیماری گوسفند داری های اطراف اصفهان که سابقه بیماری های منتقله از کنه را داشته اند تهیه شد. در ابتدا گسترش های خونی با گیمسا رنگ آمیزی شدند و از نمونه های خونی که در گسترش خونی دارای نقاط حاشیه ای در گلبولهای قرمز بودند DNA استخراج شد. DNA استخراج شده با آزمون semi-nested PCR اختصاصی برای گونه های آناپلاسما اوویس و آناپلاسما مارجیناله وآزمون PCR-RFLP ، با استفاده از آغازگرهای مشتق از ژن 16S rRNA و آنزیم اندونوکلئاز (FunD II) MvnI مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. آنزیم اندونوکلئاز (FunD II) MvnI توالی (CGCG) را در محصول semi-nested PCR مربوط به آناپلاسما اوویس،ا مورد شناسایی قرار می دهد و در موقعیت نوکلئوتید 70 محصول مورد نظر را می برد. در حالی که این آنزیم نمی تواند محصول semi-nested PCR مربوط به آناپلاسما مارجیناله (TACG) را برش دهد. آزمون ساده semi-nested PCR و متعاقب آن PCR-RFLP بر اساس ژن 16S rRNA قادر است در کمترین زمان آناپلاسما اوویس را شناسایی و از آناپلاسما مارجیناله تفریق کند و این روش در تحقیقات اپیدمیولوژی و روش های کنترلی مفید و قابل استفاده می باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Detection of Anaplasma ovis based on 16S rRNA gene by PCR-RFLP in sheep from central part of Iran

نویسندگان [English]

  • Vahid Noaman
  • Parviz Shayan
  • Amir Hossein Shahmoradi
چکیده [English]

  Abstract:   One of the most specific methods for the differential diagnosis of Anaplasma spp. is the method of polymerase chain reaction. PCR-based methods on the 16S rRNA gene can differentiate the species in genus Anaplasma but the sequence of 16S rRNA in A. ovis is most similar to that of A. marginale (99.2%-99.9%) and designing of species-specific primers is impossible.   Sheep are affected by both A. ovis and A. marginale, so the aim of the present study was to develop and apply species-specific PCR-RFLP test based on 16S rRNA gene in sheep and goats.   Blood samples and corresponding blood smears of 150 sheep without any signs of diseases were prepared from a region with the previous history of anaplasmosis in Isfahan, Iran.   The blood smears were first analyzed by Giemsa staining and DNA extraction was performed only on positive blood samples with Anaplasma spp. in marginal point of erythrocytes in their blood smears.   The extracted DNA from blood cells were analyzed by A. ovis and A. marginale specific semi-nested PCR and PCR-RFLP using primers derived from 16S rRNA gene and restriction endonuclease MvnI (FunD II).   The restriction endonuclease MvnI (FunD II) recognizes the sequence (CGCG) in corresponding PCR product of A. ovis and cut it in the position 70, whereas the used restriction enzyme leave un-cut the corresponding PCR product of A. marginale (TACG). This simple PCR method based on 16S rRNA gene flowing by RFLP give a rapid discrimination between A. ovis and A. marginale, which is useful for epidemiological survey and development of control strategies.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Anaplasma ovis
  • semi-nested PCR
  • PCR-RFLP
  • Sheep
  • Iran