بررسی رابطه بین تعداد کرم بالغ و تعداد تخم در گرم مدفوع گوسفندان آلوده به دیکرو سلیوم دندریتیکوم

نویسندگان

چکیده

  خلا صه   دیکروسلیازیس یکی ازآلودگی های انگلی بسیار شایع علف خواران ایران است که با خسارت اقتصادی مستقیم و غیر مستقیم بسیار زیادی همراه است. در حال حاضر مهم ترین راه تشخیص آلودگی در دام های زنده آزمایش مدفوع است. چهره تحت درمانگاهی آلودگی باعث شده تشخیص و کنترل آن مورد توجه جدی قرار نگیرد.   در برسی اخیر، در 119 گوسفند آلوده به دیکر وسلیوم دندریتیکوم که در بازرسی بهداشتی، آلودگی آنها تایید شده بود تعداد کل کرم های موجود شمارش گردید و با استفاده از روش شناور کردن تخم کرم ها، مدفوع جمع آوری شده از رکتوم هر حیوان، تعداد تخم کرم در گرم مدفوع هر دام تعیین گردید. گوسفندان متناسب با تعداد کرم بالغ در کبد، سه گروه با آلودگی مختصر ( تعداد کرم کمتراز 500 ) با آلودگی متوسط ( تعداد کرم مساوی 500 – 1000) و آلودگی شدید ( تعداد کرم بیشتر از1000 ) تقسیم شدند و با استفاده از روش آماری محاسبه ضریب رابطه همبستگی پیرسون، رابطه بین تعداد کرم بالغ در کبد با تعداد تخم در گرم مدفوع ارزیابی شد. نتایج حاصله نشان داد که درکل نمونه ها و همچنین در گروه با آلودگی مختصر و متوسط بین دو متغیر مورد نظر رابطه مثبت   (0 < r

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on the relationship between adult burden and egg per gram of feces in naturally infected sheep with Dicrocoelium dendriticum

نویسندگان [English]

  • Ali Eslami
  • Yaghoob Firoozvand
  • Saeed Bokaie
  • Hadi Ronaghi
چکیده [English]

 Abstract   Dicrocoeliasis, one of the very prevalent parasitic infections of herbivores, cause significant direct and indirect economic losses. At present, fecal examination is the most common method to diagnose the disease in alive animals, although no serious attention is paid to it due to its common subclinical form. In the present study total numbers of adult worms in the livers of 119 sheep naturally infected with Dicrocoelium dendriticum were counted. Meanwhile fecal egg count from the fecal sample of each sheep was also performed using flotation method. According to the mean number of adult worms in the livers 3 groups with minor infection ( mean number of worm < 500 ) mild infection ( mean number of worm 500-1000) and heavy infection (mean number of worms >1000) were performed. Evaluation of the linear relationship between the number of adult worms and egg per gram of feces were carried out using Pearson correlation coefficient. Correlation coefficient revealed that a positive association existed between two groups with light and mild infection (0

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dicrocoelium dendriticum
  • Sheep
  • Eggs
  • Correlation coefficient