مقایسه بین اثر عصاره اتانولی سیر (Allium sativum ) ومترونیدازول بر تریکوموناس گالینه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 گروه پژوهشی بیوتکنولوژی صنعتی، پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران، مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی، کرج، ایران.

3 دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، بابل، ایران

چکیده

ریکومونیازیس یکی از بیماری های انگلی شایع پرندگان و ماکیان است که به وسیله تک یاخته تاژکداری به نام تریکوموناس ایجاد می شود.
امروزه بیشتر از داروهای صنعتی مانند مترونیدازول جهت درمان تریکومونیازیس استفاده می شود که دارای عوارض جانبی و مقاومت دارویی هستند، اما در گذشته استفاده از گیاهان دارویی مانند شنبلیله، نعناع و سیر بیشتر متداول بوده است. در این تحقیق به بررسی اثر ضد انگلی عصاره اتانولی سیر (Allium sativum) برروی تک یاخته تریکوموناس گالینه و مقایسه آن با اثر داروی شیمیایی مترونیدازول پرداخته شده است. در این مطالعه تجربی بعد از خشک کردن سیر و تهیه عصاره اتانولی و ارزیابی نمونه ها به روشHPLC،  عصاره آن در محیط کشت دیاموند که حاوی106 تک یاخته تریکوموناس در هر میلی لیتر بود اضافه شد. به این صورت که 3 گروه شامل 5 لوله حاوی محیط کشت حاوی 1/0 میلی لیتر مترونیدازول و تریکوموناس گالینه، 5 لوله حاوی 1/0 میلی لیتر سرم فیزیولوژی و تریکوموناس به عنوان کنترل و 3 دسته 5 تایی لوله حاوی غلظت های 1/0، 01/0 و 001/0 میلی لیتر عصاره سیر در آب مقطر نانوپیور و تریکوموناس گالینه تهیه شد. تمامی لوله ها در ساعت صفر حاوی 106تروفوزئیت زنده و متحرک در هر میلی لیتر بودند و به فواصل 15 دقیقه ای تا  2 ساعت و سپس در ساعت های3، 4، 5، 6، 12 و24 تعداد تروفوزئیت های زنده شمارش شدند.  بررسی نتایج به دست آمده نشان داد که هر سه غلظت عصاره سیر، اثر ضد انگلی داشته ولی غلظت 01/0 درصد عصاره سیر بیشتر از سایر غلظت ها موثر بوده و اثری مشابه داروی مترونیدازول داشت به طوریکه در دقیقه 260 تمامی تریکوموناس های زنده از بین رفته بودند. با بررسی و مقایسه نتایج حاصل از این تحقیق و تحقیقات دیگر مشخص می شود که عصاره سیر بر برخی انگل ها موثر است و می تواند به عنوان داروی ضد انگلی در درمان برخی بیماری ها استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effect of garlic (Allium sativum) ethanol extract with metronidazole on Trichomonas gallinae

نویسندگان [English]

  • Nadia Taiefi Nasrabadi 1
  • Abbas Baygan 2
  • M.R. Yousefi 3
چکیده [English]

Trichomoniasis is one of the common diseases in birds and poultries which is caused by flagellate protozoa called Trichomonas. Today, some synthetic drugs are used such as Metronidazole which has some side effects and drug resistance but in past years some medical herbs such as fenugreek, mint, garlic and etc. were commonly used. In this research, the antiparasitic effect of garlic extract (Allium sativum) on Trichomonas gallinae in comparison with Metronidazole has been studied. In this experimental study, the plants were collected, dried. The ethanol extract was prepared and samples were assessed by HPLC. 106 liquid Trichomonas trophozoite/ml was added to the  diamond medium. The three groups were culture tube containing 0.1 mL Metronidazole and Trichomonas gallinae, Trichomonas gallinae plus 0.1 mL saline as a control group and  tubes containing concentrations of  0.1, 0.01 and 0.001% ethanol extract of garlic  in a solvent of nanopure distilled water and Trichomonas gallinae (5 tubes for each concentration). All tubes at zero time, containing 106 live trophozoites alive and were counted with 15 minutes interval in the first two hours and then at hour 3, 4, 5, 6, 12 and 24. The results revealed that all concentrations of garlic extract werean antiparasitic effect on Trichomonas but 0.01% concentration was the most effective as similar as metronidazole. In these two tubes, all Trichomonas protozoa were not alive 260 minutes after the onset of  the study. The according to  results and other researches show that garlic extract can be effective on some parasites and can be used to treat some parasitic diseases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Garlic extract
  • Trichomonas gallinae
  • Metronidazole