اثر پماد پستانی اسانس آویشن شیرازی بر ورم پستان تحت بالینی ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس در گاوهای شیری

نویسنده

دانش آموخته دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

فرم تحت بالینی ورم پستان از مهم‌ترین بیماریهای گله‌های گاو شیری است که سبب ضرر اقتصادی به گله می‌شود. برای درمان این بیماری نیاز به استفاده طولانی مدت از داروهای شیمیایی هست که خود علاوه بر سلامت دام، به دلیل باقی‌مانده‌های دارویی سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد. از مهم‌ترین عوامل پاتوژن در این بیماری باکتری استافیلوکوکوس اورئوس میباشد که بدلیل داشتن آنزیم پنی‌سیلیناز می‌تواند در برابر داروهای خانواده پنی‌سیلین‌ها مقاومت نشان دهد. لذا مصرف داروهای شیمیایی در مواجهه با این فرم ورم پستان افزایش مییابد. از سوی دیگر در مطالعات قبلی اثر ضد باکتریایی اسانس آویشن شیرازی بر باکتری استافیلوکوکوس اورئوس اثبات شد. در این مطالعه، اثر پماد پستان تولید شده بر پایه اسانس آویشن شیرازی بر فرم تحت بالینی ورم پستان ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس ارزیابی شد. این مطالعه بر روی 200 رأس گاو صورت پذیرفت. ابتدا جهت تأیید نمونه‌های مبتلا به ورم پستان تحت بالینی از تست CMT استفاده شد که تعداد 68 راس گاو جداسازی شد و بوسیله روش‌های آزمایشگاهی(کشت و PCR ) تعداد 30 نمونه از نظر حضور باکتری استافیلوکوکوس اورئوس تایید شد. سپس در سه گروه 10 تایی قرار داده شدند. به گروه اول دارونما گروه دوم پماد پستانی حاوی 5/0 درصد اسانس آویشن شیرازی و گروه سوم پماد پستانی سفکوینوم سه بار به فاصله 12 ساعت داخل کارتیه درگیر تزریق شد. هفت روز بعد از آخرین درمان مجددا از آن‌ها نمونه شیر اخذ شد و به وسیله کشت و PCR از نظر وجود یا عدم وجود باکتری استافیلوکوکوس اورئوس بررسی شدند. نتایج حاصل به ما نشان داد که گروههای درمان شده با پماد پستانی حاوی اسانس آویشن شیرازی و پماد پستانی سفکوینوم 100درصد بهبود یافتند و گروه درمان با دارونما 30 درصد بهبود یافتند. نتایج حاصل اثر ضد باکتریایی پماد پستان تولید شده از اسانس آویشن شیرازی علیه باکتری استافیلوکوکوس اورئوس را تأیید کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -