تغییرات سطوح خونی سدیم و پتاسیم متعاقب تزریق داخل صفاقی نانو ذرات اکسید روی در موش صحرایی نر

نویسنده

گروه دامپزشکی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

چکیده

مقدمه: امروزه به دلیل گسترش صنعت و استفاده روزافزون بشر از مواد شیمیایی مختلف، هوای اطراف محیط زیست انسان به انواع مواد سمی و خطرناک آلوده شده است. نانوذرات اکسید روی، اثرات زیان‌آوری بر روی سلامت انسان و سایر موجودات می‌گذارند و سبب بروز ضایعات گسترده می‌گردند. مطالعه سمیت نانوذرات در سلول های زنده و در چارچوب آلودگی زیست محیطی بسیار ارزشمند است. مشاهدات پاتولوژیکی تایید کرد که نانو ذرات اکسید روی اثرات سمی شدیدی بر روی کلیه دارد. در این مطالعه، سمیت نانو ذرات اکسید روی  بر روی عدم تعادل سطوح خونی سدیم و پتاسیم متعاقب آسیب کلیوی در موش نژاد ویستار بررسی شده است. روش کار: 30 موش صحرایی نر با وزن 20±220 گرم به طور تصادفی در 3 گروه ده تایی کنترل، شم درمان شده با سالین و گروه نانوذره اکسید روی که به مدت 4 هفته دوبار در هفته به صورت تزریق داخل صفاقی نانو ذره (75 میلی گرم/کیلوگرم به ازای وزن بدن) را دریافت کردند، تقسیم شدند. حیوانات در محیطی کنترل شده با درجه حرارت 2±23، رطوبت نسبی 5±5، 12 ساعت نور و 12 ساعت تاریکی و دسترسی آزاد به آب و غذا قرار داده شدند. نمونه های خونی گرفته شده برای اندازه گیری سطوح سدیم و پتاسیم به آزمایشگاه ارسال شد. بحث و نتیجه گیری: در بررسی های انجام شده این نتیجه حاصل شد که متعاقب دریافت نانوذرات اکسید روی سطوح خونی سدیم و پتاسیم در گروه نانو ذره نسبت به گروه کنترل و شم افزایش یافت. در نتیجه آسیب کلیوی الکترولیت های خونی افزایش می یابد. به نظر می رسد تغییر در سطوح سدیم وپتاسیم خون متعاقب آسیب کلیوی ناشی از نانوذرات اکسید روی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -