بررسی ارتباط لنگش با برخی شاخص های تولید مثلی و اثرات آنها بر پارامترهای خونی در زمان ابتلا به لنگش در یک گاوداری نمونه صنعتی در شهرستان کرج

نویسنده

دانشجوی سال ششم دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان

چکیده

مقدمه: لنگش یکی از مهمترین و منحصر به فردترین مشکلات در سلامتی گاو است. لنگش بعد از مشکلات تولیدمثلی و ورم پستان  به عنوان سومین عامل حذف زود هنگام گاوها از گله گزارش شده است. گاوهایی که از ضایعات اندامهای حرکتی رنج می برند، تولید شیر و عملکرد تولیدمثلی پائینی دارند و عمر اقتصادی و مفید آن ها کاهش می یابد. این تحقیق به منظور بررسی ارتباط لنگش با برخی شاخص های تولید مثلی و اثرات آنها بر پارامترهای خونی در زمان ابتلا به لنگش در یک گاوداری نمونه صنعتی در شهرستان کرج انجام شد. روش کار: این مطالعه در یک گاوداری صنعتی 800 راسی در منطقه کرج انجام گردید. ابتدا بر اساس سیستم درجه بندی 5 نقطه ای spreacher، گاوهای مبتلا به لنگش بالینی (گاوهایی که درجه لنگش آنها بزرگتر و یا مساوی 3 باشد) انتخاب شد. جهت گروه کنترل نیز گاوهای سالم (غیر لنگ) انتخاب شدند. اطلاعات مربوط به حیوانات نظیر میزان تولید شیر، میزان شاخص BCS، میزان روزهای باز، تعداد تلقیح به ازای آبستنی، تعداد فحلی های مشاهده شده به ازای آبستنی ثبت گردید. درجه بندی BCS بر اساس روش Wildman انجام و ثبت شد. سپس از بین گاوهای مبتلا به لنگش، تعداد 30 راس مبتلا به لنگش شدید (درجه 4 یا 5) انتخاب و پس از اخذ خون از سیاهرگ وداج، فاکتورهای هماتولوژی در این حیوانات مورد ارزیابی قرار  گرفت. جهت گروه کنترل، 30 راس گاو سالم (غیر لنگ) نیز مورد ارزیابی هماتولوژی قرار گرفت. بحث و نتیجه گیری: بر اساس یافته های موجود، مشخص گردید که، میزان تولید شیر، میزان شاخص BCS، میزان روزهای باز، تعداد تلقیح به ازای آبستنی و تعداد فحلی های مشاهده شده به ازای آبستنی، در میان گاوهای مبتلا به لنگش و گروه سالم تفاوت معنادار می باشد (05/0p˃). براین اساس تعداد سلولهای سفید (WBC) اختلافی را بین دو گروه نشان نداد (05/0p<)، در حالیکه تعداد گلبول های قرمز (RBC) بین دو گروه اختلاف معناداری را نشان داد (05/0p˃).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -