مطالعه شیوع بیماری های پوستی در گربه های خانگی ارجاع داده شده به کلینیک های دامپزشکی شهر تبریز در سال بهار 97

نویسنده

دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

چکیده

مقدمه: بیماریهای پوستی یکی از بیماریهای شایع درگربههای خانگی میباشد که به اشکال مختلف و تحت تأثیر عوامل متنوع بروز میکند. برخی از بیماریهای پوستی جزو بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان بوده و از حیث بهداشت محیطی از اهمیت بسزایی نیز برخوردارند. در این تحقیق ما بر آن شدیم تا میزان شیوع بیماریهای پوستی درگربههای خانگی ارجاع داده شده به کلینیک های دامپزشکی شهر تبریز در بهار سال 97 مورد مطالعه قرار دهیم. روش کار: برای انجام این تحقیق، پرسشنامه طراحی شده در اختیار کلینیسین های شاغل در کلینیک های شهر تبریز قرار داده و با تکمیل نمودن آنها و نیز ارسال نمونه های پوستی از حیوانات درگیر به آزمایشگاه، بعد از تأیید علل بیماریهای پوستی ایجاد شده میزان شیوع بیماریهای پوستی به تفکیک سن، جنس، نژاد، ناحیه درگیر و عامل، نعیین و مورد مطالعه قرار گرفت. بحث و نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج حاصل، از حیث میزان شیوع بر حسب سن، نژاد و عامل اختلاف معنی داری مشاهده گردید (P<0.05)؛ به طوریکه بیشترین میزان شیوع در سن 12 -24 ماهگی (48 درصد)، نژاد پرشین (56 درصد) مشاهده شد و شایعترین عامل نیز مالاسزیا (37 درصد) تعیین گردید. نتایج حاصل بیانگر اینست که چون مالاسزیا از عوامل بیماریهای مشترک انسان و حیوان است بایستی در بیماریهای پوستی گربه های خانگی توجه بسزایی از حیث رعایت بهداشت محیط و ارائه آگاهی به صاحبان دام داشته تا از شیوع آن در جمعیت انسانی نیز جلوگیری به عمل آید.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -