بررسی تغییرات عملکردی محور هیپوتالاموس - تیروئید در درمان کم‌کاری تیروئید مرغ عشق با گیاه چای سبز

نویسنده

گروه دامپزشکی، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران

چکیده

مقدمه: کم‌کاری تیروئید از اختلالات شایع در مرغ عشق‌ها می‌باشد. فعالیت تیروئید با میزان غلظت هورمون‌های تیروئیدی در گردش و تأثیر آن‌ها بر ترشح TSH هیپوفیزی که تحت کنترل هیپوتالاموس است تنظیم می‌شود. با توجه به اینکه گیاه چای سبز به عنوان یک تیغ دولبه در عملکرد تیروئید دخالت میکند، در این مطالعه بر آن شدیم تا اثرات آنرا بر عملکرد محور هیپوتالاموی – تیروئید مرغ عشقها با کمکاری تیروئید مورد بررسی قرار دهیم. روش کار: این تحقیق، بر روی 20 جفت مرغ عشق نژاد استرالیایی با سن 10 الی 13 ماه و وزنی حدود 30 الی 35 گرم صورت پذیرفت که به‌طور تصادفی و مساوی در پنج تیمار متشکل از گروه کنترل منفی، کنترل مثبت و سه گروه تیمار با تجویز عصاره الکلی چای سبز در سطح 1، 2 و 3 درصد تقسیم‌بندی شد و عصاره الکلی گیاه چای سبز در سه سطح 1، 2 و 3 درصد به مدت 10 روز تیمارهای موردمطالعه داده شد.. برای القای عارضه کم‌کاری تیروئید از داروی متی‌مازول استفاده گردید. بعد از القا و بروز علائم مرتبط به کم‌کاری تیروئید، از تمامی پرندگان خون‌گیری از ورید بالی در زمانهای صفر و روز 10 به عمل آمد. اندازهگیری هورمونهای T3، T4 و TSH نیز با استفاده از روش الایزا اندازهگیری شد. بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به بروز عارضه، اختلاف معنی‌داری بین گروه‌ها از نظر مقادیر هورمون‌های T3، T4 و TSH بعد از تجویز عصاره الکلی مشاهده شد. (P<0.05). میزان TSH در تمامی گروه‌های درمان شده بالاتر از میزان آن در کنترل منفی بود. همچنین میزان هورمون T4 در گروه تحت درمان با عصاره الکلی 3 درصد بالاترین مقدار را داشت. مقادیر هورمون T3 در کنترل منفی بالاترین میزان را داشت ولی بااین‌حال، اثر افزایشی عصاره الکلی در گروه‌های درمانی معنی‌دار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -