بررسی ارتباط هورمون T4 با برخی فراسنجه‌های آنتی‌اکسیدانتی در کم‌کاری تیروئید القایی مرغ عشق

نویسنده

گروه دامپزشکی، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران

چکیده

مقدمه: کم‌کاری تیروئید از بیماری‌های شایع در مرغ عشق می‌باشد. هورمون‌های تیروئیدی نقش مهمی در تنظیم متابولیسم و اکسیداسیون سلول پرندگان بر عهده‌دارند. گیاه چای سبز با دارا بودن فلاوونوئید‌ها و آلکالوئید‌ها، خاصیت آنتی‌اکسیدانی بسیار قوی داشته که سبب افزایش متابولیسم و تغییر عملکرد غده تیروئید می‌شود. بدین منظور ارتباط احتمالی میان آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی ظرفیت تام آنتی‌اکسیدانی و مالون‌دی‌آلدهید در مرغ عشق موردمطالعه قرار گرفت. روش کار: این تحقیق بر روی 20 جفت مرغ عشق نژاد استرالیایی با سن 10 الی 13 ماه و وزنی حدود 30 الی 35 گرم صورت پذیرفت که به‌طور تصادفی و مساوی در پنج تیمار متشکل از گروه کنترل منفی، کنترل مثبت و سه گروه تیمار با تجویز عصاره الکلی چای سبز در سطح 1، 2 و 3 درصد تقسیم‌بندی شد و عصاره الکلی گیاه چای سبز در سه سطح 1، 2 و 3 درصد به مدت 10 روز تیمارهای موردمطالعه داده شد.. برای القای عارضه کم‌کاری تیروئید از داروی متی‌مازول استفاده گردید. بعد از القا و بروز علائم مرتبط به کم‌کاری تیروئید، از تمامی پرندگان خون‌گیری از ورید بالی در زمانهای صفر و روز 10 به عمل آمد. بحث و نتیجه‌گیری: نتایج به‌دست‌آمده در این مطالعه حاکی از آن بود که با توجه به بروز عارضه، میزان هورمون T4 در گروه‌های موردمطالعه کاهش می‌یابد که این کاهش همراه با کاهش میزان ظرفیت تام آنتی‌اکسیدانی و افزایش میزان مالون‌دی‌آلدهید بود. نتایج بدست آمده بعد از القای عصاره الکلی نشانگر آن بود که میزان هورمون T4 در گروه‌های درمان نسبت به کنترل منفی افزایش‌یافته همچنین میزان ظرفیت تام آنتی‌اکسیدانی افزایش و میزان مالون‌دی‌آلدهید کاهش می‌یابد که این میزان بهبود در گروه تحت درمان با عصاره الکلی 3 درصد چای سبز بیشترین میزان را داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -