بررسی میزان شیوع سروتیپ های سالمونلا تایفی موریوم در گوشت قرمز استان لرستان در سال 1396

نویسنده

فارغ التحصیل دکتری دامپزشکی،دانشکده دامپزشکی،دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار- ایران

چکیده

مقدمه: سالمونلوز از بیماری های عفونی مهم و مشترک بین انسان و دام می باشد که متعلق به خانواده انتروباکتریاسه می باشد.اینها باسیل گرم منفی هوازی و بی هوازی اختیاری می باشند.باکتری سالمونلا از طریق مدفوع انسان و دام دفع شده باعث آلودگی آب و غذا و محیط می شود.هدف از این مطالعه بررسی میزان شیوع سروتیپ های سالمونلا تایفی موریوم در گوشت قرمز استان لرستان در سال 1396 می باشد. مواد و روش کار: در این مطالعه تعداد 456 نمونه گوشت گاو بررسی شد. در ابتدا 25 گرم از نمونه در 225 سی سی آب پپتونه 1/0 درصد مخلوط شده و بعد از 24 ساعت که در 37 درجه انکوبه گردید به محیط های کشت راپاپورت و سلنیت F منتقل شده و به ترتیب در دماهای 42 و 37 درجه سانتی گراد به مدت 24 ساعت انکوبه شده و در محیط های XLD و BPLS آگار کشت داده و پرگنه های مشکوک به محیط های اختصاصی جهت شناسایی سالمونلا منتقل گردید.نمونه هایی که به وسیله روش های بیوشیمایی مثبت شدند جهت تایید جنس و تعیین سروتیپ با روش مولکولی مورد بررسی قرار گرفت. بحث و نتیجه گیری: نتایج آزمایش های کشت و بیوشیمیایی نشان داد که از456 نمونه 17 نمونه(72/3 درصد) به باکتری سالمونلا آلوده بوده است.واکنش PCR  روی 17 نمونه مثبت انجام شد و نتایج نشان داد که 16 نمونه برای ژن invA  مثبت بودند(97درصد).از نمونه های مثبت PCR،5 نمونه(41/29درصد) آلوده به سالمونلا تایفی موریوم و مابقی متعلق به سایر سروتیپ های سالمونلا بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -