مطالعه تاثیر عصاره گیاه pistacia khinjuk بر التیام شکستگی تجربی در استخوان تیبیا در خرگوش

نویسنده

دانشجوی سال چهارم دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان

چکیده

مقدمه: درمان شکستگی یکی از مباحث مهم و مورد توجه در علم پزشکی و دامپزشکی می باشد. بشر همواره در پی یافتن ماده ای بوده که بتواند موجب تسریع در روند التیام شود و برای رسیدن به این هدف مواد مختلف گیاهی و شیمیایی را مورد آزمایش قرار داده است. این مواد را می توان به دو دسته طبیعی و مصنوعی تقسیم کرد. به دلایل مختلف از قبیل اثرات جانبی و هزینه بالای تولید مواد مصنوعی، امروزه توجه محققین به مواد طبیعی جلب شده است. گیاه پسته وحشی از این دسته مواد می باشد که در بسیاری از کشورهای دنیا به صورت سنتی برای درمان بیماری ها و عوارض مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. روش کار: در این تحقیق از 27 سر خرگوش سفید نیوزلندی از جنس ماده استفاده شد. پس از بیهوش نمودن حیوانات و در شرایط آسپتیک، در ناحیه میانی استخوان درشت نی یک نقیصه استخوانی به قطر 1 میلی متر در یک کورتکس استخوان ایجاد گردید. سپس در گروه اول، محل ضایعه با ترکیب کیتوزان حاوی عصاره گیاه پسته وحشی پر گردید. در گروه دوم در محل ضایعه کیتوزان قرار گرفت و در گروه سوم به عنوان کنترل منفی هیچ درمانی صورت نگرفت. در ادامه و در روزهای 14 ،28 و 42، خرگوش ها به روش انسانی معدوم گشته و نمونه های اخذ شده از محل جراحت، به آزمایشگاه پاتولوژی ارسال گردید. بحث و نتیجه گیری: بر اساس نتایج هیستوپاتولوژی، در روز 14 بین دو گروه کیتوزان و کنترل اختلاف معنی داری وجود نداشت در حالیکه بین گروه پسته وحشی با دو گروه دیگر اختلاف معنی داری مشاهده شد. بر این اساس در روز 28 و 42 بین گروه های موجود اختلاف معنا داری مشاهده نشد، ولی میزان التیام در گروه پسته وحشی بالاتر از دو گروه دیگر بود. بنابراین بالاتر بودن میانگین التیام در گروه درمانی پسته وحشی می تواند ناشی از تاثیر مثبت عصاره بکار رفته در این مطالعه و ترکیبات موجود در این گیاه باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -