مطالعه گذشته نگر بر روی رادیوگراف های اخذ شده از گربههای تروماتیک ارجاعی به بیمارستان دام های کوچک دانشگاه تهران

نویسنده

دپارتمان رادیولوژی و جراحی ، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده

مطالعه ی حاضر با توجه به اهمیت مدیریت بیماران تروماتیک جهت کاهش مرگ و میر و افزایش بهبود و درصد نجات این بیماران پایه ریزی شده است. لذا هدف از این مطالعه ارائه ی روش مناسب تریاژ با کمک تصویربرداری تشخیصی به هنگام مواجهه با گربههای تروماتیک است. در این مطالعه که به صورت گذشته نگر بر روی پرونده های مربوط به گربه های ارجاعی به بیمارستان دام های کوچک دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران در دو ماه فروردین و اردیبهشت 97 صورت گرفته است، پروندهها بررسی و نهایتا  37 گربه تروماتیک ارجاع شده وارد مطالعه گردیدند. پروندهها براساس محل آسیبدیدگی دستهبندی شدند.  نتایج حاصل از بررسی رادیوگراف ها نشان داد که  بیش از 70درصد کیسهای ارجاعی در اثر تروما دچار عارضه در اندامهای خلفی بوده اند. بیش از 30 درصد شکستکی ها در استخوان لگن و محل اتصال ساکروم و ایلیوم مشاهده گردید. همچنین در گربههایی که به بلوغ اسکلتی نرسیدهاند شکستگی عمدتا در محل صفحه رشد گزارش شده است. بیشترین علت تروما در گربهها تصادفات رانندگی و سقوط از ارتفاع بوده است. براساس نتایج حاصل از این مطالعه توصیه میشود به هنگام برخورد با گربههای تروماتیک تصویربرداری از اندامهای خلفی در اولویت قرارگیرد. از دیگر مواردی که در برخورد با این کیسها باید انجام شود تصویربرداری از ناحیه قفسه سینه به منظور آگاهی از وجود درگیری در ریه یا پارگی دیافراگم است که در 21درصد موارد دیده شده . شکستگی در ناحیه مهره های ستون فقرات در مطالعه حاضر گزارش نشده است که می تواند به دلیل خصوصیات آناتومیکی و دینامیکی این حیوانات باشد. نهایتا محققان پیشنهاد میکنند که با توجه به نتایج مطالعه حاضر سیستم تریاژ مناسب با استفاده از تصویربرداری تشخیصی برای گربه های تروماتیک پایه ریزی گردد.


کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -