بررسی تاثیر نانو ذرات اکسید روی بر روی سطح فسفر خون در موش صحرایی نر

نویسنده

گروه دامپزشکی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

چکیده

مقدمه: نانوذرات اکسید روی(ZnO)  سمیت سلولی قوی دارند. افزایش قابل توجه تولید و استفاده از نانو ذرات اکسید روی منجر به افزایش احتمالی انتشار روی در محیط زیست و در معرض قرار گرفتن انسان می شود. این احتمال وجود دارد که نانوذرات به کلیه دسترسی پیدا کنند و از طرفی مشاهدات پاتولوژیکی تایید کرده است که نانو ذرات اکسید روی اثرات سمی شدیدی بر روی کلیه دارد. بنابراین مطالعه حاضر سمیت نانو ذرات اکسید روی بر روی سطح فسفر خون را در نتیجه ضایعات کلیوی در موش صحرایی بررسی می کند. روش کار: در این مطالعه تجربی 30 سر موش صحرایی نر با وزن تقریبی 20±220 گرم در سه گروه ده تایی شامل کنترل، شم دریافت کننده سالین و گروه دریافت کننده نانوذرات اکسید روی (75 میلی گرم/کیلوگرم به صورت تزریق داخل صفاقی دوبار در هفته به مدت چهار هفته) تقسیم شدند. موش ها در شرایط 12 ساعت تاریکی و 12 ساعت روشنایی با درجه حرارت 2±23، رطوبت نسبی 5±5 و با دسترسی آزاد به آب و غذا ﻧﮕﻪ داری شدند برای اندازه گیری سطح فسفر خون نمونه های خونی جمع آوری و به آزمایشگاه ارسال شد. بحث و نتیجه گیری: بررسی های انجام شده از نمونه های خونی شده نشان داد که نانوذرات اکسید روی منجر به افزایش سطح فسفر خون در موش ها می شود. به نظر می رسد که ضایعات پاتولوژیک کلیوی ناشی از نانوذرات اکسید روی منجر به تغییرات سطح فسفر خون می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -