گزارش وقوع کارسینوما پستانی در یک قلاده سگ نژاد تریر و درمان آن به روش جراحی

نویسنده

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

چکیده

مقدمه: آدنوکارسینوما تومور بدخیم غدد می باشد که می تواند در بافت پستان، ریه، پروستات، پانکراس و کولون ضایعه ایجاد کند و همچنین به سایر نقاط بدن متاستاز دهد. از علائم آدنوکارسینوما در بافت پستان وجود یک توده یا بافت غیرمعمول در پستان است. روش کار: یک قلاده سگ ماده ی 8 ساله ی نژاد تریر عقیم نشده با وزن 5/8 کیلوگرم با علائمی از قبیل بی اشتهایی ، کاهش وزن، ضعف عمومی و خروج ترشحات از واژن به کلینیک دامپزشکی ارجاع داده شد. پس از معاینات بالینی، مشخص شد که بیمار مبتلا به پیومتر و همچنین توده ی ناحیه ی پستانی در غده ی پستانی اول سمت چپ و دوم سمت راست است. سپس با کمک جراحی ابتدا اواریوهیسترکتومی انجام شده و توده های توموری برداشته شدند. همچنین نمونه تومور، برای ارزیابی پاتولوژیکی به آزمایشگاه پاتولوژی ارجاع داده شد و مراحل آماده سازی بافتی و تهیه مقاطع با فواصل 5 میکرون تهیه و با روش هماتوکسیلین و ائوزین رنگ آمیزی شدند . بحث و نتیجه گیری: ارزیابی میکروسکوپی تجمعات ساختاری اپیتلیوم پوششی، دیدن مراحل تقسیمات سلولی، پلی مرفیسم، عدم نسبت هسته به سیتوپلاسم و تجمعات کلنی شده اپیتلیوم پوششی را نشان داد همچنین مشخص گردید تومور برداشته شده از نوع آدنوکارسینوما بودند.توده های مذکور به همراه بافت های اطرافی طی جراحی برداشته شدند و خوشبختانه با وجود بدخیمی بعد از جراحی سلامت حاصل شد.  به طور کلی، تومور های پستانی بیش تر در سگ های ماده رایج است که یا عقیم نشده اند و یا بعد از سن 2 سالگی عقیم شده اند. تومور های پستانی در سگ های ماده  50% خوش خیم و 50% بدخیم هستند که تعداد کمی از تومور های بدخیم کشنده است. پروگنوز بعد از جراحی تومور های پستانی در سگ های ماده اغلب خوب می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -
-