هیستومورفولوژی روده کوچک چکاوک طرقه

نویسنده

دکتری تخصصی علوم تشریحی,عضو هیات علمی ,گروه دامپزشکی,واحد گرمسار,دانشگاه آزاد اسلامی,گرمسار,ایران

چکیده

مشخص شده است. بافت ریخت شناسی روده کوچک دراکثر پرندگان اهلی و تعدادی از پرندگان نیمه وحشی مطالعه شده است. مطالعه روده کوچک چکاوک طرقه می‌تواند برای سایر محققان مفید باشد. برای این تحقیق 20 عدد چکاوک طرقه نر و ماده به صورت تصادفی انتخاب شد و روده کوچک  آنها مورد مطالعه بافت ریخت شناسی قرار گرفت. از 3 پرنده نر و سه ماده، نمونه بافتی اخذ گردید و پس از آماده‌سازی به روش معمول، با روش هماتوکسیلین و ائوزین، رنگ‌آمیزی گردید. نتایج ماکروسکوپی روده کوچک چکاوک طرقه نشان داد که دوازدهه از دو بازوی نزولی و صعودیتشکیل می‌شود این وضعیت بازوی نزولی و صعودی شبیه یک لوپ(u) شکل خمیده بود. طول بازوی صعودی کمی بیشتر از بازوی نزولی بود و پهنای ابتدا بازوی نزولی و انتهای بازوی صعودی کمتر از سایر بخش‌ها بود. تهی‌روده طویل‌ترین بخش روده کوچک بود و چهار حلقه تشکیل می‌داد. ایلئوم بخش کوتاه و بدون حلقه روده کوچک بود. بخش اعظم ایلئوم بین دو روده کور مشاهده می‌شد. از دید میکروسکوپی، دیواره هر سه قسمت روده کوچک در چکاوک طرقه از چهار لایه مخاط ، زیرمخاط ، طبقه عضلانی و سروزی تشکیل می‌شد. مخاط دارای برجستگی‌هایی به نام کرک بود. اپیتلیوم کرک‌ها از سلولهای استوانه ای همراه با تعداد اندکی سلول گابلت تشکیل شده بود. پارین متشکل از بافت همبندی سست و غدد لیبرکون لوله‌ای منشعب بود. لایه زیرمخاط بسیار ظریف از بافت همبندی بود و ساختاری به شکل غدد برونر و فولیکول لنفاوی در آن مشاهده نمی‌شد. بین پارین و زیرمخاط عضله مخاطی از نوع صاف وجود داشت. لایه سروزی از خارج طبقه عضلانی را پوشش می‌داد. روده کوچک در تمامی چکاوک‌های طرقه مورد مطالعه همانند سایر پرندگان از سه بخش تشکیل می‌شود و از پیلور سنگدان شروع و به تقاطع روده کور و کولون خاتمه پیدا می‌کند. بین دو بازو غده پانکراس قرار دارد که در همه پرندگان همچنین وضعیتی گزارش شده است. رنگ دوازدهه کرمی‌تا صورتی بسیار روشن دیده می‌شود و سطح خارجی یکدست و صافی دارد که کاملا شبیه به ماکیان می‌باشد. ایلئوم همانند ماکیان، اردک و اکثریت پرندگان از تهی‌روده و دوازدهه کوتاه‌تر هست و بر خلاف تهی‌روده مانند مسیری مستقیم و بدون حلقه دارد. لایه مخاطی روده کوچک در چکاوک طرقه بر خلاف ماکیان چین‌های طولی به داخل مجرا ایجاد نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -
-